دفتر: 05131807- 05138459434

پشتیبانی پرواز: 09150333309 - 09150333390

پشتیبانی رزرواسیون هتل: 09155038000

واحد فناوری اطلاعات: 05131807 داخلی 501

فکس: 05131807 داخلی 9